previous pauseresume next

مجوز

جلسه آموزشی سلامت روان در سالمندان

در تاریخ ٩۶/۸/۱۶ با همکاری شبکه بهداشت و درمان ، کمیته امداد امام خمینی و پزشک و پرسنل محترم مرکز سلامت کمشچه سالمندان تحت پوشش کمیته امداد مراقبت شدند و سپس توسط سرکار خانم ابراهیمی کارشناس مسئول واحد سلامت روان جلسه آموزشی سلامت روان در سالمندان برگزار شد و در پایان بسته های بهداشتی از طرف کمیته امداد به سالمندان اهدا گردید.

برگزاری جلسه آموزشی رابطین سلامت محیط کار

جلسه آموزشی شهریور ماه ویژه رابطین سلامت ادارات در روز یک شنبه ۹۳/۶/۲۳ در سالن آموزش مرکز ولیعصر برگزار گردید.با توجه به جدول زمانبندی آموزش ها، مبحث رهنمودهای غذایی ایران و نقش آن در پیشگیری از بیماری ها توسط آقای میرزاعلیان ، کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه، آموزش داده شد همچنین با توجه به مناسبت روز جهانی قلب در مهرماه ، خانم دکتر سعیدی مطالب آموزشی ارائه نمودند.

اشتراک در مجوز