بازدید ازتاسیسات آبرسانی روستایی پروانه وعلی آبادچی