بازدید رئیس محترم اداره سلامت کودکان وزارتخانه جناب آقای دکتر برکاتی از طرح پایلوت بسته خدمتی کودکان