بازدید ماهانه جهت آموزش در مرکز کمپ ترک اعتیاد جویندگان راه آزادی