بازدید مشترک شبانه کارشناس بهداشت محیط شهرستان به همراه نماینده اتحادیه اغذیه فروشان