برگزاری کلاس آموزشی جهت۱۰۰نفراز متصدیان مراکزتهیه توزیع موادغذایی واماکن عمومی