جلسه آموزشي باعنوان مراقبتهاي بهداشت فردي وبهداشت دهان ودندان