جلسه برون بخشی مرکز سلامت سیمرغ با حضور نماینده شهرداری خورزوق