جلسه ی آموزشی اهمیت نقش آمار در طرح تحول نظام سلامت ویژه ی بهورزان