سلامت مدارس

 نام مسئول : راهله فراحی

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

پست سازمانی : کارشناس بهداشت خانواده

شماره تلفن : ۰۳۱۲۵۸۲۲۰۵۷

farahi ۱۳۹۰@ymail.com      

 

اهم فعالیتهای واحد :

- انجام معاینات غربالگری دانش آموزان بر اساس شناسنامه سلامت آنها

-اجرای برنامه کنترل و پیشگیری از پدیکلوزیس در دانش آموزان 

- کنترل و تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان ورودی سال اول متوسطه  و دبستان

- پیگیری انجام معاینات دانشجویان و طلاب جدیدالورود

- اجرای برنامه های تغذیه سالم در مدارس

- پیگیری بازدید بهداشت محیط مدارس – اردوگاهها مدارس شبانه روزی –بوفه مدارس

 - اجرای برنامه مدرسه مروج سلامت در مدارس منتخب

 - برگزاری مناسبتهای جهانی و کشوری بهداشتی مشترک در مدارس از جمله هفته سلامت و ارتقاء بهداشت مدارس

- اجرای برنامه اوقات فراغت دانش آموزان        

 -اجرای برنامه پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر در مدارس 

- آموزش و بازآموزی کارکنان بهداشتی ، دانشجویان و نیروهای جدیدالورود در زمینه برنامه های سلامت مدارس

-آموزش رفتارهای پرخطر در قالب طرح بسیج سلامت دانش آموزان

 -اجرای برنامه بهداشتیاران در مدارس

 - جلب مشارکت اولیاء پزشک و پیراپزشک در ارائه خدمات بهداشتی –درمانی ،آموزشی و حمایتی به دانش آموزان

  - اجرای برنامه معلم رابط بهداشتدرمدارس

 - تنظیم و تکمیل فرمهای آماری و عملیاتی بهداشت مدارس

- تشکیل کمیته بهداشت مدارس شهرستان

 - تشکیل شوراهای منطقه ای بهداشت مدارس

 -پایش و ارزشیابی برنامه های سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس