گرامیداشت روز پزشك از پزشكان متخصص در مركز وليعصربرخوار