رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري جلسه ي هماهنگي

برگزاري جلسه ي هماهنگي به مناسبت :                                              

لزوم فراخوان موثر و مستمر جهت افراد واجد شرايط واكسيناسيون كوويد به ويژه افرادي كه تا كنون واكسينه نشده اند ، مادران باردار و افراديكه بيماري زمينه اي دارند ...                                                   .............................................                                                                                                                                                   شروع هفته ي تغذيه با شيرمادر و برنامه ريزي جهت انجام فعاليتهاي مرتبط با اين مناسبت بهداشتي  مركز جامع سلامت حبيب آباد                      ١٤٠١/٥/٦