رفتن به محتوای اصلی
x

مطالب گروه سلامت جمعیت و خانواده

مطالب گروه سلامت جمعیت و خانواده

-کلید های سلامت مردان

-پروستات

-پمفلت خدمات نوین میانسالان

-تطابق با یائسگی

-سرطان بیضه

-کارگاه خونریزی های غیر طبیعی رحمی

-تعریف مشاوره پیش از بارداری

-ارتباط چاقی و بارداری پر خطر

-همه چیز در مورد سالمندان

-اینفوگرافیک سقط عمدی جنین

-بنر هفته ملی جمعیت

-پوستر جمعیت 1401

-پوسترطب ایرانی و فرزند آوری 1

-پوستر طب ایرانی و فرزند آوری 2

-پوستر طب ایرانی و فرزند آوری 3 

-پیام های هفته جمعیت

-پیامک زیر نویس هفته ملی جمعیت 1401

-قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

-کارت ماده قانونی سقط

-کتابچه خانواده و جوانی جمعیت

-متن ابلاغی مقام معظم رهبری

-شیوه زندگی سالمندان1

کتاب سبزشیوه زندگی سالم در سالمندی

شیوه زندگی سالمندان 2

شیوه زندگی سالمندان 3

شیوه زندگی سالمندان 4

اصلاحیه نحوه اندازه گیری شاخصهای انترومتریک سالمندان

امید به زندگی و فرآیند سالمندی

بهداشت دهان و دندان در سالمندی

پمفلت تغذیه دوران سالمندی1

پمفلت تغذیه دوران سالمندی 2

سند ملی سالمندان

پیام های حمایت از سالمندان در کرونا

مجموعه تغذیه سالمندان

محافظت ازسالمندان در برابر کرونا

معرفی خدمات گروه سنی سالمندان

هرم غذایی1

هرم غذایی 2

پمفلت ورزش سالمندان

نکاتی در مورد مصرف دارو در دوران شیر دهی

همه چیز در مورد سالمندان

نا باروری چیست

مطالب کارگاه بیماری های شایع مردان ویژه پزشکان (بیماری پروستات )

مطالب کارگاه بیماری های شایع مردان ویژه پزشکان (ناباروری در مردان)

مطالب کارگاه بیماری های شایع مردان ویژه پزشکان (بیماریهای آمیزشی )

مطالب کارگاه بیماری های شایع مردان ویژه پزشکان( سرطان مثانه)

علائم سنگ های اداری

پوستر شکایات قانون جوانی جمعیت

برنامه اجرایی هفته سالمند

معرفی خدمات گروه سنی سالمند

تراکت روز شعار جهانی سالمند