previous pauseresume next

بهداشت دهان و دندان

نام مسئول:دكتر منصوره صفا
مدرك تحصیلی:دكتری دندان پزشكی
آدرس ایمیل:mansooreh.safa@yahoo.com

اهم فعالیت های واحد دهان ودندان:
-برگزاری جلسات آموزشی برای گروههای هدف وغیر هدف
-تامین تجهیزات مورد نیاز مراكز دندان پزشكی تحت پوشش
-بازدید مستمر از مراكز
-تامین نیروی انسانی مورد نیاز
  -مشاركت در برنامه های آموزشی و در مانی استان
   -جمع آوری آمار ماهیانه،سه ماهه،شش ماهه ارائه خدمات در مراكز
   -مراكز فعال دندان پزشكی به شرح ذیل می باشد
   -زمان آباد،دولت آباد،دستگرد،خورزوق،سین،حبیب آباد