previous pauseresume next

معرفی واحد باروری سالم

کارشناس برنامه باروری سالم خانم مریم مختاری

تلفن :۴۵۸۲۸۲۵۴

تلفن تماس داخلی :۲۳۲

مریم مختاری

کارشناس برنامه باروری سالم

* تلاش در جهت ارتقای آگاهی زوجین در ابتدای زندگی زناشویي با هدف ارتقاي رضايتمندي از زندگي زناشويي

* ترویج مفاهیم آموزشی در خصوص اهمیت ازدواج مناسب در سنین مناسب و اهمیت فرزند آوري سالم

*هماهنگی با مسئولین مافوق جهت تقدیر از پرسنلی که در امر باروری سالم تلاش نموده اند

*تحلیل های فصلی از شاخص های برنامه باروری سالم و ارسال به مراکز محیطی و معاونت

*بررسی تجهیزات واحدهای مامایی آی یو دی گذار,جمع بندی و ارسال به واحد گسترش

*تدوین برنامه عملیاتی به منظور بررسی و طبقه بندی نیازها و اولویت های برنامه

*ارزشیابی ماما با چک لیست  مربوطه ماماهای آی یو دی گذار هر دوسال یک بار

*پایش و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها در واحدهای ارئه دهنده خدمات

*ارسال آمارهای مربوطه برنامه باروری سالم به واحد ستادی استانی

* تامین خدمات باروری سالم در راستای سلامت مادر و کودک

*هماهنگی های درون و برون بخشی جهت پیشبرد برنامه

*نظارتهای دوره ای و ارسال بازخورد به پرسنل محیطی

*برگزاری کمیته بررسی و تایید بستن لوله های رحمی

*نظارت از مرکز آموزش هنگام ازدواج و ارسال فیدبک

*تکمیل چک لیست و ارسال نمرات به واحد گسترش

*برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته سلامت جمعیت

*تهیه مطالب آموزشی در زمینه باروری سالم

*پیگیری اعتبارات برنامه باروری سالم

*شرکت در کمیته ها و جلسات مربوطه

*توجیه پرسنل جدید الورود

*برگزاری جلسات آموزشی

*برنامه ریزی درجهت : 

-ارتقای دانش و نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعدکننده ناباروری

- تشخیص اولیه زوجین نابارور و ارجاع آنان به سطوح بالاتر
 -کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول

-افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده
-کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان
 -کاهش سقط غیر قانونی و غیر شرعی

-کاهش بارداری های پرخطر

 

 

۲۳۲