رفتن به محتوای اصلی
x

گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

معرفی واحد گسترش

معرفی واحد توسعه و گسترش شبکه های بهداشت و درمان

اعضاء گروه :

نام و نام خانوادگی : مریم افراسیابی

سمت : کارشناس مسئول واحد توسعه و گسترش

تلفن :۰۹۱۳۳۷۰۳۸۸۱ - ۰ ۰۳۱۴۵۸۲۸۲۶ -۰۳۱۴۵۸۲۸۲۵۱(داخلی۲۳۷) 

 

نام و نام خانوادگی : مهین قوامی

سمت : کارشناس واحد توسعه و گسترش

تلفن :۰۹۱۳۲۰۴۸۰۶۵ - ۰۳۱۴۵۸۲۸۲۵۱(داخلی۲۳۶)        

 

نام و نام خانوادگی : عذرا منصوری

سمت : کارشناس واحد توسعه و گسترش

تلفن :۰۹۱۳۴۰۸۲۱۸۳ - ۰۳۱۴۵۸۲۸۲۵۱(داخلی۲۳۵)      

 

نام و نام خانوادگی : فرحناز نوری

سمت : کارشناس واحد توسعه و گسترش

تلفن :۰۹۱۳۳۰۲۰۲۸۶- ۰۳۱۴۵۸۲۸۲۵۱(داخلی۲۳۵)      

   

رسالت

بیانیه ماموریت

اهداف برنامه عملیاتی

       برنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت       

اعضای واحد

رسالت :

تأمین مالی FINANCING

پرداخت و شیوه آن (نظام های پرداخت- PAYMENT SYSTEM)

سازماندهی ارائه خدمت PROVISION

وضع مقررات و قوانین

رفتارهای گروه ذینفع

عوامل پنجگانه فوق الذکر که تحت عنوان اهرم های کنترل (CONTROL KNOB)از آنها نام برده می شود در واقع مهمترین  عواملی هستند که در ارزیابی عملکرد (PERFORMANCE)  نظام سلامت از آنان استفاده می شود. چگونگی کارکرد این عوامل در حقیقت ، سطح و میزان و کم و کیف پیامدهای سلامت (OUTCOME) را تعیین می کند .(رابرتز و همکاران)

نظام سلامت دو بخش مهم و حیاتی دارند: سیستم ارائه خدمات و تامین مالی. به همین دلیل دو اصل اساسی در نظام مراقبت سلامت یکی دسترسی مردم به خدمات با کیفیت است و دوم مشارکت عادلانه مالی مردم .

این دو اصل اگر جامه عمل بپوشد نظام سلامت در حد بسیار بالایی قابل قبول است.

 

از اصول اساسی دیگر در نظام مراقبت سلامت:

۱-عدالت در سلامت به عنوان بخشی از توسعه با محوریت عدالت اجتماعی است.

۲-هزینه اثر بخشی بودن  خدمات مراقبت سلامت

۳-سلامت فردی و اجتماعی را به صورت عینی ارتقاء دهد.

۴- رضایتمندی بالای بیماران و جامعه را از کیفیت خدمات ایجاد نماید

۵-پایداری و ثبات درازمدت منابع مالی با مشارکت عادلانه مالی مردم که در بالا ذکر شد حاصل شود.

در حوزه تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی نیازهایی برای برقراری نظام سلامت وجود دارد که ابتدا عزم و اراده هماهنگ سیاسی و مدیریت شهرستانی متناسب با ظرفیت های اجرایی مد نظر قرار می گیرد دوم اطلاعات کافی در زمینه های مختلف حوزه سلامت به منظور تحلیل درست از شرایط و وضعیت سیستم اطلاعات سلامت نیاز می باشد.

همچنین فراهم بودن اطلاعات مربوط به حسابهای سلامت، ارزیابی هزینه  اثر بخشی مداخلات مختلف خدمات سلامت (Cost Effectiveness)، تدوین و تنظیم استراتژیهای مناسب سیستم ارائه خدمات، طراحی نظام و الگوی مناسب تامین منابع مالی و مدیریت و تخصیص مناسب منابع مالی متناسب با استراتژی های تدوین شده، برای ارائه نظام سلامت مناسب در شهرستان نیاز می باشد.

گروه توسعه شبکه و ارتقا سلامت با همکاری و هماهنگی سایر گروهها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان تلاش می کند تا با به کارگیری موارد پیشگفت و استفاده از تعیین کننده های بهره مندی از خدمات سلامت (دسترسی  تقاضا- مقبولیت و تناسب قیمت) اهداف نظام سلامت یعنی تامین نیازها و ارتقاء سلامت مردم در همه ابعاد و معانی تعریف شده ، پاسخگویی به انتظارات و نیازهای غیر پزشکی ولی مرتبط با سلامت  و طلب سهمی عادلانه از نظر مالی از مردم را تحقق بخشد.

در راستای رسالت شبکه بهداشت و درمان و خدمات بهداشتی درمانی بعنوان متولی امر سلامتی در شهرستان و توزیع عادلانه خدمات سلامت ، فراهم آوردن زمینه بهره مندی عادلانه از مداخله های تندرستی مهمترین اقدامی است که گروه توسعه شبکه در قالب نظام تندرستی (سلامت) می تواند در جهت تحقق عدالت اجتماعی برای سلامت جمعیت شهرستان انجام دهد.

بیانیه ماموریت:

تحقق شرایط مناسب برای جمعیت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان تا اینکه بخواهند و بتوانند (با دسترسی مناسب) به راحتی از خدمات کامل و جامع سلامت بهره مند شوند.

 

اهداف برنامه عملیاتی:

  • برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع شهری(طرح تحول سلامت)

الف: عقد قرارداد با شرکت برنده مناقصه جهت برونسپاری مراکز شهری

ب: اجرای طرح ارزشیابی طرح تحول سلامت

ج: تایید کارکرد ماهیانه شرکت مجری طرح

د:پیگیری جذب اعتبارات طرح

۲-ارتقاء ساختار شبکه بهداشت و درمان

    الف:نیاز سنجی عمرانی

    ب:جذب اعتبارات مورد نیاز

    ج: احداث،تکمیل و تعمیر پروژه های عمرانی

۳- برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر

الف: انعقاد تفاهم نامه سال جاری

ب: اجرای طرح ارزشیابی برنامه پزشک خانواده روستایی

ج: پایش مشترک طرح با همکاری بیمه سلامت

د: ترمیم حقوق پزشکان خانواده با همکاری مرکز بهداشت استان

ذ: یکپارچه کردن بسته خدمت شهری و روستایی

ر: تامین نیروهای کسری پزشک خانواده

ز:پیگیری اعتبارات برنامه پزشک خانوده روستایی

۴- بسته خدمات تیم سلامت بر اساس نیاز های مردم و با مشارکت آنها

۵- یکسان سازی فرمهای آماری جهت :

الف:جلوگیری از تعدد فرمهای موجود و ایجاد سردرگمی

ب: قابل ادغام شدن بسیاری از فرمها

ج: صرفه جویی در هزینه های موجود و صرفه جویی در زمان

د: تسهیل در پایش و ارزشیابی خدمات

۶- مدیریت منابع

    الف: پیگیری اعتبارات مورد نیاز

    ب: تامین تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی

    ج: نظارت بر انبار (تامین،نگهداری و توزیع)

۷-برنامه  MPHپزشک خانواده

۸-برنامه  MPHمدیران و کارشناسان ارشد

۹-همکاری در پیشگیری و کنترل همه گیری ها

۱۰-نظارت بر نحوه ارائه خدمات

۱۱-تامین  ونظارت بر روند توزیع داروهای مکمل

۱۲-راه اندازی و نظارت بر روند عملکرد مراکز منتخب در بحران

۱۳-پیگیری ، تامین و توزیع نیروی انسانی در حوزه معاونت بهداشتی شهرستان

۱۴-...