رفتن به محتوای اصلی
x

مادران

کارشناس برنامه مادران  خانم زهره بنگاه

تلفن تماس :۴۵۸۲۸۲۵۱

تلفن تماس داخلی ۲۳۱

 شرح وظیفه :

 

۱-اجرای دقیق فرآیند نظام کشوری مراقبت از مرگ مادر و طراحی مداخلات خاص در خصوص کاهش مرگ مادر

۲-پیگیری مادران باردار پرخطرو ارسال گزارش ماهیانه به مرکز بهداشت استان

۳-نظارت براجرای مراقبت های قبل از بارداری،بارداری ، پس از زایمان و افزایش پوشش شاخص مراقبت قبل از بارداری در شهرستان

۴-تدوین برنامه عملیاتی و اجرای فعالیت ها براساس برنامه تدوین شده

۵-هماهنگی با اموردارویی جهت تامین مکمل های برنامه مادران و پیگیری اقدامات مربوطه در واحدهای محیطی

۶-پیگیری اعتبارات برنامه و انجام هزینه  براساس دستورالعمل

۷-همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبودها و نقایص تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت مادران

۸-شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون و برون واحدی و کمیته های مربوطه

۹-پیگیری مستمر جهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

۱۰-تشکیل جلسه هماهنگی با مسئول فوریت های پزشکی شهرستان در خصوص اجرای صحیح نظام ارجاع مادران باردار پرخطر

۱۱-انجام نظارت از واحدهای تابعه با ابزار پایش استاندارد و اراده فیدبک و تحلیل نظارت ها و شاخص های مقایسه ایی واحدها

۱۲-اررزیابی عملکرد ماماها و تعیین مامانمونه استانی برلساس چک لیست ارسالی از استان

۱۳-پیگیری مادران باردار مشکوک/قطعی بیماری کووید-۱۹ و گزار ش به مرکز بهداشت استان

۱۴-چک پورتال نقل و انتقال مادران باردار تا۴۲روز پس از زایمان

۱۵-ورود زایمان های خارج بیمارستانی در سامانه ایمان