رفتن به محتوای اصلی
x

حوادث و فوریت های پزشکی

مسئول فوریت های پزشکی شهرستان برخوار

آقای حسین قدیری کارشناس فوریت های پزشکی

شماره تماس : 03145828251

شرح وظایف  فوریت های پزشکی  شهرستان

1-بازدید از پایگاههای شهرستان و رفع معایب و ایراد ها و آموزش پرسنل شهرستان  

2- جمع آوری و بهره برداری از داده های آماری  به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت

3- بررسی و تطبیق شرایط جغرافیائی ، حادثه خیزی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش واحدها

4- تهیه و ابلاغ ضوابط و استانداردهای مربوط به گسترش پایگاهها و ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

5- نظارت بر اجرای ضوابط گسترش پایگاهها و ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

6- اولویت بندی در احداث پایگاه و راه اندازی واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق استانداردهای کشوری و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی

7- تعیین نیازها و اولویت ها در توزیع منابع گسترش واحدها و برآورد نیروی انسانی و تجهیزاتی لازم

8- نظارت بر اجرای ضوابط قانونی و فنی در بکارگیری نیروی انسانی

9- پایش و ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای  اورژانس پیش بیمارستانی و ایجاد هماهنگی با مراکز درمانی

10- تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه شاخصهای خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای اجرایی

11- تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به فوریتهای پزشکی و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در استان

12- گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود در نظام ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و پیشنهاد راه حل مناسب

13- هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

14- انعکاس خدمات ارائه شده توسط واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و منابع مالی منطقه

15- انجام سایر امور مرتبط طبق دستور ما فوق.