رفتن به محتوای اصلی
x

سیاری روستای شورچه و ویزیت بیماران این روستا

 سیاری روستای شورچه و ویزیت بیماران این روستا توسط خانم دکتر کریمی و کنترل فشارخون توسط آقای آقابابایی تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷