رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش کارکنان

مسئول واحد آموزش کارکنان /خانم زهرا شکوهی

شماره تماس :45828251

تلفن تماس داخلی : 223

کارشناس واحد آموزش کارکنان /خانم معصومه دیانتی

شماره تماس داخلی 224  

 

 

- ارسال نیازهای آموزشی تعیین شده جهت تایید و ورود در بانک آموزشی دانشگاه

 - برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش عمومی و اختصاصی

 - معرفی کارکنان جدیدالاستخدام جهت شرکت در دوره های آموزش توجیهی

 - معرفی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی مهارت های هفت گانه

 - بررسی و تائید امتیازات دوره های آموزشی در خصوص ارتقا شغلی کارکنان

- پاسخگویی به مراجعین در خصوص سوالات مربوط به آموزش

- ارسال فرمهای ۲۶ بصورت فصلی جهت اخذ تاییدیه به هر یک از کمیته های فرعی معاونت های دانشگاه

- اطلاع رسانی بخشنامه ها ی ارسالی در خصوص آموزش و ارزیابی به کلیه کارکنان

-برنامه ریزی در خصوص طراحی و اجرای دوره های آموزشی تا پایان بهمن ماه هر سال

- ورود اطلاعات فرم ۲۶ و تشکیل کلاس با استفاده از نرم افزار آموزش

- ثبت نام شرکت کنندگان در دوره های آموزشی از طریق نرم افزار

- ثبت امتیازات شرکت کنندگان در دوره آموزشی

- ارسال کد کلاسهای تشکیل شده به دانشگاه جهت اخذ تاییدیه آن

- تهیه و ارسال شناسنامه آموزشی کارکنانی که مامور ورودی یا خروجی هستند به محل خدمت مبدا و یا مقصد آنان

- ورود اطلاعات گواهی های آموزش پرسنل از بدو استخدام

 - انتخاب صحیح فرم های ارزشیابی و تحویل به هر یک از پرسنل

 - جمع آوری و نظارت بر انجام تکمیل فرم های ارزشیابی

 - ورود اطلاعات ارزشیابی پایان دوره و لیست ریز نمرات در نرم افزار