رفتن به محتوای اصلی
x

کودکان

معرفی واحد کودکان

نام و نام خانوادگی : لیلا کاظمی

سمت : کارشناس برنامه سلامت کودکان

تلفن تماس :۴۵۸۲۸۲۴۵

تلفن داخلی :۲۲۰

شرح وظايف کارشناس کودکان:

الف –برنامه کودک سالم و بیمار

 • تهیه وتدوین برنامه عملیاتی برنامه های سلامت کودکان
 • تجزيه و تحليل شاخصهای مرتبط با برنامه کودکان در سطح شهرستان
 • برگزاری  کميته سلامت کودکان جهت بررسی مشکلات و رفع آنها در اجرای اين دوبرنامه
 •  انجام پايش های برنامه های کودک سالم و مانا از مراکز،پایگاهها وخانه های بهداشت تحت پوشش
 •  برنامه ریزی آموزشی و بازآموزی پزشکان ،مراقبین سلامت و بهورزان در برنامه کودک سالم و مانا بر اساس نتایج پایش و ارزشیابی
 • تهيه و توزيع مطالب و تراکت های آموزشی در رابطه با برنامه و انجام مداخلات در برنامه ها برای افزايش شاخص ها
 • برگزاری کميته شهرستانی کاهش مرگ و ميرکودکان  ۱تا۵۹ ماهه
 •  جمع آوری اطلاعات آماری کودک سالم و مانا و نوزادان و مرگ کودکان زیر ۵ سال  وآناليز اطلاعات آماری
 • هماهنگی با امور دارویی جهت برآورد و تامین داروهای مورد نیاز و نظارت بر نحوه توزیع و مصرف آنها
 • برنامه ریزی جهت افزایش درصد مراقبت فعال کودکان زیر ۵ سال
 • ارسال گزارش نتایج پایش و ارزشیابی پزشکان و مراقبین سلامت دولتی و شرکتی به صورت فصلی
 • ارسال عملکرد آموزشی به صورت فصلی به مرکز بهداشت استان
 • توجیه نیروهای جدید الورود
 • پیگیری برگزاری گرامیداشت هفته ملی کودک بر اساس شعار هر سال

ب – برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر :

 • پیگیری برگزاری کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر شهرستان و شرکت فعال به عنوان دبیر کمیته
 • نظارت بر نحوه در خواست و توزیع شیر مصنوعی و کوپن در شهر و روستا
 • پیگیری برگزاری گرامیداشت هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر بر اساس شعار هر سال
 • ج-نوزادان :
 • برنامه ریزی و برگزاری کمیته پیشگیری از مرگ نوزادان به صورت فصلی و بررسی علل و عوامل مرگها
 • تهیه و  ارسال صورتجلسه کمیته های مرگ کودکان به واحدهای محیطی
 • جمع بندی و ارسال آمار های مرتبط با برنامه به صورت فصلی به مرکز بهداشت استان