رفتن به محتوای اصلی
x

امور مالی

الهام قاسمیان

سمت: مسوول امور مالی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

شماره تماس :۴۵۸۲۸۲۵۴  داخلی

 

شرح وظایف

۱- پیگیری اعتبارات پرسنلی و غیرپرسنلی از بودجه

۲- کنترل صورتهای مالی

۳- پرداخت کلیه اسناد پرسنلی و غیرپرسنلی بر اساس مستندات قانونی

۴- نظارت و هماهنگی پرسنل زیر مجموعه

۵- شرکت در جلسات

۶- هماهنگی واحدها با دانشگاه

۷- به روز رسانی عملیات مالی در زمینه های نظام نوین مالی

۸- نگهداری حسابهای بانکی

 

حسابدار:

۱- رسیدگی قبل از پرداخت و بعد از پرداخت

۲- رفع واخواهی انبار گردانی پایان سال انبار ها

 

حسابدار:

۱- تهیه لیست و مستندات حقوق و مزایا ( عیدی - مسکن- اضافه کار- لباس - کارانه- ماموریت و ...)

۲- ارسال بیمه پرسنل به تامین اجتماعی

۳- تهیه لیست و مستندات حق الزحمه های بهداشتی

۴- تهیه و ارسال دیسکت کلیه واریز های پرسنل به بانک انبار گردانی پایان سال انبارها

 

حسابدار:

۱- تهیه مغایرت ماهیانه کلیه بازنشستگان و موظفین به تعداد ۵۰۰ نفر

۲- تهیه کسورات بازنشستگان و موظفین به طور ماهیانه

۳- انجام کلیه کارهای بانکی انبار گردانی پایان سال انبار ها( کسور پرسنلی و ...)

۴- تحویل کلیه چکهای دارایی تا حصول فیش واریزی

۵- رابط دانشگاه - مرکز بهداشت- اسناد عمرانی

۶- آمار - بودجه - کنترل تخصیصات

 

حسابدار: سید عبداله امامی

۱- صدورچک

۲- دریافت و پرداخت اسناد رسمی

۳- ثبت اسناد در سیستم تعهذی

۴- تهیه مغایرت بانکی

۵- تنظیم اسناد اسناد پزشکان بیمه روستایی

۶- انبار گردانی پایان سال

۷- کنترل و رسیدگی اسناد تعهدی

۸- بایگانی اسناد تعهدی

 

حسابدار: علی بیاتی

۱- تفکیک اسناد و تکمیل کلیه کسورات با امضا

۲- بایگانی پرسنلی و بازنشستگان و موظفین

۳- انبار گردانی پایان سال

۴- تهیه اسناد سفر - پاداش - رانندگان استیجاری - طرحی و قرار داد( بیمه روستایی - mmt-- پزشکان )

۵- ورود رسید ها - حواله های انبار مصرفی در سیستم تعهدی