رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت

 • مدیریت شبکه بهداشت و درمان جناب آقای دکتر حسن کمالی
 • تلفن های ارتباطی =۰۳۱۴۵۸۲۸۲۵۱
 • تلفکس  = ۰۳۱۴۵۸۲۳۰۰۹

 

 •  شرح وظایف مدیریت شبکه:
 •  
 • مطالعه سیاست شهرستانی و وزارت متبوع و حفظ آن در سطح شهرستان
 •  
 • ارتباط با فرمانداری و ادارات دولتی و شرکت در شورای شهرستان

 •  

  ارتباط با مردم در جلب همکاری آنها با اکیپ های سیار بهداشتی و درمانی و غیره

 •  

   اقدام در تهیه بودجه های پیشنهادی شبکه شهرستان با همکاری واحد طرح و برنامه و بودجه ی استان.

 •  

  همکاری با واحد تشکیلات در جهت سازمان دادن وظایف کارمندان و بهبود روش های اداری.

 •  

   نظارت بر تهیه و انجام گزارشات و آمارها و ارسال به دانشگاه.

 •  

  نظارت بر فعالیت های کلیه کارکنان شبکه و مراکز بهداشتی درمانی و مراکز پزشکی مربوطه.

 •  

  بررسی وضعیت بهداشتی شهرستان و اجرای برنامه های مربوطه از طریق مرکز بهداشت استان

 •  

  نظارت در تأمین بهداشت مواد غذایی مورد استفاده مردم از طریق نظارت ر تولید کنندگان و کارخانجات تولید مواد غذایی.

 

نظارت بر فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی شهری/ روستایی

 •  

   نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی در حوزه دارو و درمان

 •  

  همکاری و هماهنگی با ادارات دولتی در تامین نیازمندیهای بهداشتی و درمانی شهرستان

 •  

  پذیرش مصدومین و مجروحین و بیماران سرپایی از طریق تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی موجود و اورژانس پیش بیمارستانی

 •