رفتن به محتوای اصلی
x

نقلیه

هادی ارفع الرفیعی

سمت: مسوول نقلیه

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس 45828251

شماره تماس داخلی :258

 

شرح وظایف

- نظارت در کار رانندگان از نظر سرویس و برنامه ریزی کار روزانه آنان

- مراقبت در انجام سرویس بموقع اتومبیلهای مشغول کار در مرکز با توجه به سابقه

- تهیه درخواست تعمیر جهت اتومبیل هائی که به تعمیر نیاز دارند

- تهیه برگ اجازه خروج اتومبیل ها و کنترل آنها

- تحویل و تحول اتومبیل ها و تهیه و تنظیم صورت جلسه مربوطه

- گواهی انجام کار رانندگان استیجاری

- کنترل بیمه نامه خودروهای دولتی و استیجاری

- نظارت بر کلیه آمبولانسهای ۱۱۵ و موتور سیکلتهای شبکه و خودروهای مرکز