رفتن به محتوای اصلی
x

امورقراردادها

آقای حسن تقی زاده

سمت: مسوول واحد امورقراردادها

شماره تماس:45828251

شماره تماس داخلی :205

 

 شرح وظایف

 - انجام کلیه مکاتبات مربوط به امور مناقصه، مزایده و قراردادها

- اخذ مجوزهای لازم از معاونت درمان و معاونت پشتیبانی دانشگاه نسبت به واگذاری

- امور به بخش غیر دولتی

- تنظیم شرایط استعلام و مزایده واگذاری امور به بخش غیر دولتی

- توزیع شرایط استعلام و برگزاری مناقصه

- پیگیری و هماهنگی با اداره امور قراردادهای دانشگاه در خصوص برگزاری مزایده امور واگذار شده به بخش غیر دولتی

 - تنظیم و عقد قراردادهای امور واگذار شده به بخش غیر دولتی

 - انجام فرآیند تمدید قراردادها

-       - اجرای دستورالعمل های واصله از اداره امور قراردادهای دانشگاه