رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی واحد بهداشت محیط

مسئول واحد بهداشت محیط /آقای مهندس آقابابائی

شماره تماس 45828251

شماره تماس داخلی :251 و 256

شرح وظایف

الف)برنامه ريزي

تدوين طرح جامع عمليلتي در سطح مراكز بهداشتي درماني،تدوين برنامه طرح بسيج سلامت نوروزي،، تدوين برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي روده اي با اولويت التور،تدوين برنامه های فعالیتها و عملکردهای بهداشت محیط . برنامه ریزی راهبردی سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط  و ..........

ب)نظارت و پايش

پايش فعاليت هاي مراكز خدمات جامع سلامت  ،پايش فعاليت هاي خانه هاي بهداشت،نظارت بر عملكرد تاسيسات آبرساني شهري و روستايي،نظارت بر عملكرد تاسيسات فاضلاب، نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا،نظارت بر عملكرد موسسات سمپاشي و ضدعفوني اماكن عمومي و.....

پ)هماهنگي

۱- هماهنگي درون بخشي : هماهنگي با واحدآموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي و تهيه پوستر پمفلت و تراكت،هماهنگي باگروه تخصصي پيشگيري و مهار بيماري هاي روده اي و اپيدمي، هماهنگي با گروه تخصصي تغذيه و تنظيم خانواده در خصوص برنامه هاي كنترل نمك هاي يددار و غني سازي آرد،هماهنگي با واحد بهداشت مداس در خصوص بررسي وضعيت بهداشتي مدارس و موسسات آموزشي و توزيع شير در مدارس، هماهنگي با واحد بهداشت دهان و دندان در خصوص بررسي ميزان فلورايد در آب آشاميدني،هماهنگي با معاونت درمان در خصوص بازديد از بيمارستان ها و مراكز پرتوزا،هماهنگي با معاونت غذا و دارو در خصوص كنترل موادغذايي،آرايشي و بهداشتي

۲-هماهنگي برون بخشي: هماهنگي با مراجع قضايي در خصوص رسيدگي به پرونده تخلفت بهداشتي و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذايي،هماهنگي با نيرو انتظامي در خصوص تعطيل واحدهاي متخلف و جلب متهمين،هماهنگي باشركت آب و فاضلاب روستايي و شهري،هماهنگي با اداره بازرگاني شهرستان و عضويت در كميسيون نظارت، هماهنگي با شهرداري ها سازمانهاي مرتبط(ساماندهي،ميادين ميوه و تره بار، كنترل كيفيت هواو سازمان بازيافت)هماهنگي با مجامع امورصنفي و اتحاديه هاي مربوط، هماهنگي با واحد نظارت بر موادغذايي‌،آشاميدني و آرايشي و بهداشتي، همانگي با بهزيستي در خصوص تاسيس مهدهاي كودك و مراكز نگه داري افراد سالمند و ناتوان جسمي،‌هماهنگي با زندانها به منظور بررسي وضعيت بهداشتي زندانها،هماهنگي با تربيت بدني در خصوص وضعيت بهداشتي استخرهاي شنا و مراكز تفريحي ورزشي،هماهنگي بافرمانداري ها و بخشداري ها

ث)اقدامات اجرايي

اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي،اجراي طرح تشديد كنترل مراكز تهيه و توزيع موادغذايي و اماكن عمومي،اجراي طرح سالم سازي بوفه هاي مدارس،اجراي طرح شوراي بهداشت مساجد(شبنم) ، اجراي دستورالعمل هاي واصله از معاونت بهداشتی و گروه بهداشت محیط،اجرای طرح اتلاف سگهای بی پناه ،اجرای طرح حذف جوش شیرین از نان تولیدی نانوائیها،اجرای حکم تعطیل واحدهای متخلف،توقیف موادغذایی فاسد و غیرمجاز،ارجاع پرونده واحدهای صنفی متخلف به مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی،اجرای برنامه های بهسازی محیط روستاها با اولویت سرویس بهداشتی و آبخوری مدارس، توالتهای روستائی، دفع زباله و فاضلاب،برپائی نمایشگاههای بهداشتی محیط و مواد غذائی به مناسبتهای مختلف،رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه بهداشت محیط، موادغذائی، فاضلاب، زباله اقدامات و فعالیتهای کنترل دخانیات ، برگزاری و گرامیداشت روز هوای پاک ، روز زمین پاک و مناسبتهای بهداشتی

ج) آموزش

آموزش حین خدمت و بدو خدمت پرسنل بهداشت محیط در زمینه بهداشت محیط و مواد غذائی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی،آموزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذائی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاههای اصناف،آموزش دانشجویان بهداشت محیط دانشکده بهداشت از طریق کارآموزی،آموزش کارکنان مراکز بازتوانی وابسته به بهزیستی در زمینه بهداشت محیط و مواد غذائی،آموزش بهورزان خانه های بهداشت در زمینه بهداشت محیط و مواد غذائی،آموزش رابطین

ن) پشتیبانی

پیگیری اعتبارات بهداشت محیط،پیگیری اعتبارات بهسازی محیط روستاها،پیگیری اعتبارات مربوط به مدیریت پسماندهای بیمارستانی،پیگیری نحوه برگزاری کارگاههای آموزشی از طریق اموراداری و مالی،پیگیری تجهیز انبار حوادث و سوانح غیرمترقبه

و) ارزشیابی

ارزشیابی دوره ای واحدهای محیطی و مراکز بهداشتی درمانی، ارزشیابی سالانه مراکز بهداشتی تابعه ، ارزشیابی بیمارستانها ، ارزشیابی پیشرفت فعالیتهای سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط

ه) جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات

نظارت بر جمع بندی فرمهای آماری ارسالی از مراکز خدمات جامع سلامت  در مرکز بهداشت شهرستان،تهیه کارنامه عملکرد شش ماهه و سالیانه،ارسال بازخوراند آمار و فعالیت های انجام شده به مراکز خدمات جامع سلامت  ،تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات ارسالی از مراکز و مقایسه با حد انتظار و فعالیت دوره مشابه قبل،ارسال آمار عملکرد شش ماهه و سالیانه پس از تصحیح و تجزیه و تحلیل اطلاعات به گروه بهداشت محیط و حرفه ای استان