رفتن به محتوای اصلی
x

سلامت مدارس

 • واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

کارشناس مسئول : 

 • کارشناس واحد : محبوبه صابری
 • تلفن واحد :   

 

 1. شرح وظایف واحد :
 • الف- برنامه سلامت نوجوانان

۱- برنامه ریزی ، انجام هماهنگی های برون بخشی و دورن بخشی و پیگیری اجرای برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس در شهرستان از جمله :

 - انجام معاینات غربالگری و پزشکی دانش آموزان پایه های اول، چهارم ، هفتم و دهم و نوجوانان غیرمحصل

-اجرای برنامه کنترل و پیشگیری از پدیکلوزیس در دانش آموزان

- کنترل و تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان ورودی پایه اول و دهم

 • - اجرای برنامه های تغذیه سالم در مدارس
 • - انجام بازدید بهداشت محیط مدارس و بوفه مدارس
 •  - اجرای برنامه مدرسه مروج سلامت در مدارس منتخب
 •  - برگزاری مناسبتهای جهانی و کشوری بهداشتی مشترک در مدارس
 • - اجرای برنامه اوقات فراغت دانش آموزان و نوجوانان        
 •  -اجرای برنامه پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر و عوامل مخاطره آمیز در مدارس
 • - تشکیل شوراهای منطقه ای بهداشت مدارس
 • - اجرای برنامه های افزایش فعالیت فیزیکی دانش آموزان

-استقرار نظام جامع آموزش سلامت در کشور از طریق برگزاری جلسات و همایشهای آموزشی مرتبط با سلامت ویژه گروههای هدف جامعه مدارس

 • -اجرای برنامه بلوغ و سلامت باروری جهت نوجوانان
 • ۲- پایش و نظارت مستمر بر اجرای برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات
 • ۳- آموزش و بازآموزی کارکنان بهداشتی ، دانشجویان و نیروهای جدیدالورود در زمینه برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس
 • ۴-محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخصهای برنامه ، ارائه راهکار و پیگیری جهت بهبود و یا ارتقاء شاخصها

 

 

 

 • ب- برنامه سلامت جوانان
 • ۱- برنامه ریزی ، انجام هماهنگی های برون بخشی و دورن بخشی و پیگیری اجرای برنامه های سلامت جوانان در شهرستان از جمله :
 • -انجام مراقبتهای مقدماتی و پزشکی جوانان بر اساس بسته خدمتی و برنامه سیب
 • -برگزاری جلسات آموزشی برای جوانان با موضوع پیشگیری از حوادث حمل و نقل
 • - برگزاری جلسات آموزشی برای جوانان با موضوع رفتارهای سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر

- برگزاری جلسات آموزشی برای جوانان با موضوع ترویج ازدواج سالم

 • - پیگیری انجام مراقبتهای دانشجویان و طلاب
 • - برگزاری جلسات و همایشهای آموزشی ویژه دانشجویان و طلاب
 • ۲- پایش و نظارت مستمر بر اجرای برنامه های سلامت  جوانان جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات
 • ۳- آموزش و بازآموزی کارکنان بهداشتی ، دانشجویان و نیروهای جدیدالورود در زمینه برنامه های سلامت جوانان
 • ۴-محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخصهای برنامه ، ارائه راهکار و پیگیری جهت بهبود و یا ارتقاء شا