رفتن به محتوای اصلی
x

سالمندان

معرفی واحد سالمندان

شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت سالمندان

نام و نام خانوادگی :  سمیه نوربخش

سمت : کارشناس برنامه سلامت سالمندان

تلفن داخلی :    ۲۲۱

 

۱- تدوین برنامه اجرایی عملیاتی سلامت سالمندان بر اساس اهداف ، نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها

۲- پیگیری اجرای فعالیت های برنامه عملیاتی و تعیین درصد پیشرفت بصورت فصلی

۳- ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کيفيت و کميت برنامه

۳- هماهنگی و شرکت در جلسات درون واحدی ، درون بخشی و برون بخشی مرتبط با برنامه و پیگیری مصوبات جلسات

۵- برنامه ریزی جهت تشکیل و تقویت کمیته های ساماندهی سالمندان و پیگیری مصوبات

۶- تشکیل جلسات هماهنگی با پرسنل محیطی و پیگیری جهت اجرای مصوبات جلسه

۷- هماهنگی و برنامه ریزی جهت گرامیداشت روز جهانی و هفته ملی سلامت و تکریم سالمند و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به مرکز بهداشت استان

۸- پیگیری و استخراج شاخص های برنامه ، تجزیه و تحلیل شاخصها و تعیین اقدامات مداخله ای در راستای بهبود شاخص ها

۹- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد برنامه سلامت سالمندان به صورت فصلی و سالیانه

۱۰- پیگیری و نظارت بر مراکز محیطی در خصوص اجرای برنامه مراقبت های ادغام یافته سالمندان

۱۱- پیگیری و نظارت بر مراکز محیطی در خصوص اجرای برنامه های آموزش شیوه زندگی سالم دوران سالمندان

۱۲-  دریافت آمار شیوه زندگی سالم دوران سالمندی از مراکز و پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت

۱۳- تهیه گزارشات و آمارهای برنامه و ارسال به مرکز بهداشت استان

۱۴- هماهنگی جهت چاپ و توزیع جزوات آموزشی ، پوستر، پمفلت و ارسال به ادارات ، ارگان ها و واحدهای محیطی جهت بهره برداری لازم

۱۵- برنامه ریزی و اجرای کارگاه ها و برنامه های آموزشی جهت پرسنل محیطی و ستادی در زمینه سلامت سالمندان  

۱۶- برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی جهت سایر ارگان ها و ادارات در زمینه سلامت سالمندان (طبق برنامه عملیاتی و یا براساس مناسبت های تقویمی)

۱۷  توجیه و آموزش پرسنل جدیدالورود در خصوص برنامه سلامت سالمندان

۱۸- ارسال آخرین مکاتبات ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به واحدهای محیطی، توجیه کارکنان در این خصوص و بایگانی مکاتبات و دستورالعمل ها

۱۹  برآورد و درخواست مکمل های برنامه سلامت سالمندان

۲۰- نظارت بر  برآورد و توزیع مکمل ها در واحدهای محیطی