رفتن به محتوای اصلی
x

میانسالان

معرفی واحد میانسالان

 

کارشناس واحد میانسالان : خانم شهناز صابری

تلفن تماس :۴۵۸۲۸۲۵۱

تلفن داخلی :۲۲۲

برنامه میانسالان :

- تدوین برنامه اجرایی عملیاتی سلامت میانسالان بر اسا رسالت ، اهداف ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها

- استخراج فعالیتها از برنامه تفضیلی بصورت ماهیانه ، پیگیری آنها و تعیین درصد پیشرفت هر برنامه بصورت فعلی

- برنامه ریزی مدون جهت توجیه پزشکان ، کاردانان و بهورزان در جلسات هماهنگی ماهیانه و تنظیم صورتجلسات

-نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزی آموزشی و باز آموزی برای کلیه کارکنان اعم از پزشکان و ماماها (بخش دولتی و خصوصی) ، کاردانان و بهورزان

- برنامه ریزی جهت آموزش جامعه در زمینه شیوه زندگی سالم ئر میانسالی و پیشگیری از سرطان های شایع زنان و مردان و جمع آوری گزارشات

- شرکت در جلسات هماهنگی درون واحدی و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و بایگانی منظم صورتجلسات

- هماهنگی و برنامه ریزی جهت گرامیداشت هفته سلامت بانوان ایرانی و هفته سلامت مردان ایرانی و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به مرکز بهداشت استان

- پیگیری و تشکیل جلسات هماهنگی کاردانان ، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و بایگانی منظم صورتجلسات

- تهیه فهرست ارگان ها و ادارات و تعیین فعالیت هایی که می توان با آن ها همکاری مشارکت داشت ، هماهنگی و برگزاری جلسات بین بخشی و بایگانی سوابق آن (صورتجلسات هماهنگی ، برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و ... )

- تعیین اعضای هسته آموزشی شیوه زندگی سالم در میانسالی و پیشگیری از سرطان های شایع زنان و مردان ، صدور ابلاغ کتبی برای ایشان و هماهنگی جهت شرکت آنان در کارگاه ها و فعالیت های آموزشی

- بایگانی منظم کتب ، جزوات و پمفلت ها و ارسال جزوات آموزشی مورد نیاز به واحدهای محیطی

- تهیه فهرست اسامی پزشکان وماماهای بخش خصوصی و ارسال آخرین دستورالعمل ها و جزوات به ایشان

- ارسال اخرین دستورالعمل ها و بخشنامه ها به واحدهای محیطی ، بیمارستان ، دانشگاه و غیره (بنا به مورد) ، توجیه کارکنان در این خصوص و بایگانی منظم دستورالعمل ها

- هماهنگی و پیگیری هزینه نمودن اعتبارات تخصیص یافته بر اساس شرح هزینه و ارسال بموقع اسناد به مرکز بهداشت استان

- برنامه ریزی مدون و نظارت و پایش فعالیت ها در واحدهای محیطی طبق چک لیست ، ارسال فیدبک نظارت و پیگیری تا حصول نتیجه

- پیگیری جمع آوری آمار و محاسبه شاخص های برنامه و ارسال آمار شش ماهه به مرکز بهداشت استان

- تهیه جداول و نمودارهای مقایسه ای شاخص های برنامه (اعم از شاخص های فرایند خدمت و شاخص های مرتبط با پوشش خدمات به طور سالانه) و نصب در واحد سلامت خانواده و جمعیت و ارایه به معاونت بهداشتی

- بررسی شاخصهای برنامه و تعیین اقدامات مداخله ای در راستای بهبود شاخص

- تنظیم عملکرد آموزشی به صورت شش ماهه و ارسال به استان

- تهیه عملکرد فعالیت ها به صورت شش ماهه بر اساس فرمت ارسالی از مرکز بهداشت استان و ارائه به معاونت بهداشتی و مدیر شبکه

- همکاری در اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با برنامه های سلامت میانسالان

- انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مرتبط با برنامه های سلامت میانسالان

- همکاری در اجرای سایر امور محوله زیر نظر مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت

 

امورعمومی و هماهنگی:

- احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- ثبت نامه های وارده وتحویل به کارشناسان

- پیگیری تایپ وارسال مکاتبات عمومی واحد

- همکاری در دریافت آمار بیمارستانها وپیگیری عدم ارسال آمار

-ورود اطلاعات آمارفعالیت مراکز محیطی در پایان ماه وفصل در رایانه

- ورودآمار کنترل موالید در پایان فصل دررایانه و جمع بندی و برنامه ریزی درخصوص اعتبار کنترل موالید

- ورود اطلاعات نظارتها در رایانه

- پیگیری وثبت در خواست واحدهای محیطی

- پاسخ به مکالمات واحد

- هماهنگی امورعمومی واحد

-سازماندهی نگهداری وابلاغ دستورالعمل های عمومی واحد

-پیگیری ورسیدگی به شکایات واحدهای محیطی

-همکاری درارزشیابی کارکنان

- جمع بندی گزارش فعالیت های ماهانه و گزارش عملکرد فصلی واحد با همکاری مسئولین برنامه

-هماهنگی با مسئولین برنامه جهت برآورد فرمها ودفاتر واحد محیطی

- هماهنگی تشکیل جلسات درون واحدی وبرون واحدی (تشکیل جلسات کارشناسان ،معاون بهداشتی با کاردانها وکارشناسان بهداشت خانواده ومامایی)

- همکاری با مسئولین برنامه جهت تهیه برنامه نظارت وجمع بندی نظارتها