رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه هماهنگی

برگزاری جلسه هماهنگی و تحلیل شاخص های برنامه های واحد سلامت خانواده و جمعیت با پرسنل مراقب سلامت و ماما در تاریخ 1402/6/6 جلسه هماهنگی و تحلیل شاخص های کلیه برنامه های واحد سلامت خانواده و جمعیت در سال ۱۴۰۱ و سه ماهه اول ۱۴۰۲ ، حدانتظار شاخص ها و مقایسه شاخص ها با حدانتظار، وضعیت ثبت آموزشها درسامانه سیب و انتظارات برنامه ها بیان شد و مقرر شد مراکز در تاریخ 1402/6/7 جلسه هماهنگی با حضور مسئول و کلیه پرسنل برگزار نموده ، مطالب بیان شده مطرح و صورتجلسه به واحد سلامت خانواده ارسال گردد. همچنین در خصوص برنامه غربالگری متابولیک ارثی و لزوم پیگیری زوجین با mcvو mch پایین و اطلاع رسانی به موقع به واحد ستادی و ثبت پیگیری ها در سامانه سیب توسط کارشناس ژنتیک شهرستان توضیحاتی ارائه گردید.