رفتن به محتوای اصلی
x

كميته ي مناسب سازي شهرستان

كميته ي مناسب سازي شهرستان با حضور معاون عمرانی فرماندار آقای عزیزخانی.،رئيس اداره بهزيستي( دبير هماهنگي و پيگيري مناسب سازي ادارات شهرستان)، ساير رؤساي ادارات و سازمانها،شهرداريها، دهياريها و شوراي هاي شهرستان مورخ ١٤٠٢/٦/٢٩ در محل فرمانداري شهرستان برگزار گرديد. در كميته مذكور معاون فرماندار ضمن تشكر از حضور مسئولين ادارات، اعضاي شوراي شهر و شهرداران، بر لزوم رعايت نكات ايمني و مناسب سازي فضا ها و محيط هاي ادارات و شهرداريها و ساير اماكن دولتي و غير دولتي تاكيد فرمودند و از مناسب سازي به عنوان گامي مهم در جهت رعايت حقوق معلولين و سالمندان ياد كردند، در ادامه توسط رئيس محترم اداره بهزيستي به عنوان دبير كميته مناسب سازي شهرستان گزارشي از وضعيت مناسب سازي ادارات و شهرداريها ارائه گرديد. در پايان توسط معاون عمرانی فرماندار از جناب آقاي دكتر كمالي به عنوان مدير دستگاه برتر شهرستان در خصوص رعايت تمام نكات و استانداردهاي ايمني لازم در ستاد شبكه بهداشت و درمان تقدير و تشكر به عمل آمد.